nl en de fr
X

There are no products in your shopping cart yet.

0

There are no products in your shopping cart yet.

Download general terms and conditions

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, tenzij anders vermeld op de voorzijde van onze factuur, bestel-, leverings-, regiebon of offerte. Ook bij het plaatsen van een bestelling door de klant via eigen bestelbon ziet de klant af van zijn eigen voorwaarden. Het doorstrepen of onleesbaar maken van een voorwaarde houdt niet automatisch de annulatie van deze voorwaarde in. Deze afwijking/annulatie dient op een afzonderlijke schriftelijke wederzijds ondertekende in minstens tweevoud opgestelde bijlage te zijn vermeld.

 2. Prijsoffertes zijn vrijblijvend en geldig voor een periode van 30 dagen, ze worden berekend aan de dagprijzen op datum van de offerte. De verkoper behoudt zich het recht voor om na ondertekening van de overeenkomst, wijzigingen van de dagprijzen van materialen en lonen door te rekenen. Dergelijke prijswijzigingen zullen schriftelijk aan de klant worden meegedeeld, waarna hij het recht heeft om binnen de 8 dagen de overeenkomst op te zeggen.

 3. In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door één van de partijen, wordt, tenzij er sprake is van overmacht, een schadevergoeding van 15% van de waarde van de bestelling aangerekend. Overschrijding van de levertermijn kan niet ingeroepen worden als reden voor eenzijdige ontbinding.

 4. Alle klachten betreffende de conformiteit en de zichtbare gebreken van de geleverde goederen, kunnen enkel aanvaard worden wanneer zij schriftelijk bij ons toekomen binnen de 8 dagen na levering en alleszins voor de verwerking ervan. Verborgen gebreken moeten overeenkomstig art. 1648 B.W. binnen de termijn van 3 maanden worden gemeld.

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen.

 2. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest op van 1 % per begonnen maand.

 3. Bij gebrek aan betaling van de factuur binnen de gestelde termijn na de aangetekende verzending van een aanmaning, volgt er een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag.

 4. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbank of vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel heeft.

 5. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

 6. Bij gebrek aan betaling kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op aangetekend schrijven worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van een schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

 7. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

 8. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

 9. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient 1/3 betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon of offerte, 1/3 bij de aanvang en 1/3 bij de oplevering of voltooiing ervan.

 10. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van factuur te vermelden.